phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Phân tích chuyên gia dự báo khuyến nghị bóng đá > hợp tác trao đổi >

Tháo gỡ, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh

ngày phát hành:2023-09-16 11:43    Số lần nhấp:195
(ThanhtraVietNam) - Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như người đứng đầu một số cơ quan chưa thực sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo; việc rà soát, trình và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh còn chậm, chưa chú trọng tham vấn lấy ý kiến các hiệp hội, doanh nghiệp, đối tượng chịu tác động khi ban hành TTHC, quy định kinh doanh...

Tập trung cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC về đầu tư, kinh doanh

Theo thống kê của cơ quan chức năng, còn 714/1.146 quy định đã được phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi; 618/699 TTHC chưa được thực thi phương án phân cấp; 808/1.146 TTHC chưa được đơn giản hóa theo các Nghị quyết chuyên đề về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý cư dân…

Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế nêu trên là một số cơ quan, đơn vị chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn thiếu chủ động, chặt chẽ, kịp thời; còn tình trạng níu kéo, lợi ích cục bộ của ngành, lĩnh vực, thiếu phân cấp, phân quyền.

Để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu lựa chọn những quy định, TTHC đang là rào cản để tập trung cải cách, trước mắt tập trung ưu tiên các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ, nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC về đầu tư, kinh doanh và TTHC trong các ngành, lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp như: Xây dựng, bất động sản, thuế, hải quan, điện, năng lượng, sản xuất, chế biến nông sản, xuất nhập khẩu, giáo dục đào tạo, y tế…

Đồng thời, thực hiện giao ban định kỳ và làm việc trực tiếp của lãnh đạo Chính phủ, Tổ công tác cải cách TTHC, Văn phòng Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội doanh nghiệp để nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai; đôn đốc thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã được phê duyệt, trước mắt tập trung vào 714 quy định đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa chưa được thực thi, 618 TTHC đã phê duyệt phương án phân cấp chưa được thực thi, 808 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân chưa thực thi đơn giản hóa theo các Nghị quyết chuyên đề và việc cắt giảm, đơn giản hóa TTHC nội bộ tại các bộ, cơ quan, địa phương.

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del Ảnh minh họa. Nguồn: Internet 

Tại Thông báo số 252/TB-VPCP ngày 29/6/2023, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa ngay các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ và phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất,hợp tác trao đổi kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là các quy định, TTHC theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản số 547/TTg-KSTT ngày 15/6/2023.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, xử lý nghiêm nếu xảy ra chậm trễ, phiền hà

Thực hiện nghiêm việc công bố, công khai, minh bạch đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, hành vi hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, thực hiện đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công dựa trên dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm và công bố, công khai các cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị để xảy ra chậm trễ, gây phiền hà.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp, Tổ chức pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, Sở Tư pháp thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường hơn nữa công tác thẩm định quy định TTHC tại đề nghị, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật bảo đảm chỉ ban hành TTHC thật sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ thấp nhất.

Bộ Nội vụ, trên cơ sở rà soát của các bộ, ngành, địa phương, chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp rà soát, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành, trong đó, bao gồm cả Tổ tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian trình trong tháng 7 năm 2023.

Cũng theo Thông báo 252/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết ngày 31/12/2023 để tập trung cắt giảm, đơn giản hóa và nâng cao chất lượng các quy định, TTHC (bao gồm cả TTHC nội bộ, phân cấp, ủy quyền trong giải quyết TTHC và các TTHC liên quan đến giấy tờ công dân). Trong đó, phân công cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, có định lượng kết quả, sản phẩm cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2023.

Không những vậy, Văn phòng Chính phủ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ gồm từ 10 - 12 thành viên do Phó Thủ tướng Chính phủ làm Tổ trưởng. Tổ công tác sẽ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Chương trình, Kế hoạch, Đề án về cải cách TTHC; kỷ cương hành chính và nhận diện các khó khăn, vướng mắc, kịp thời tháo gỡ, thúc đẩy triển khai, trước mắt tập trung vào các phương án cắt giảm, đơn giản hóa, phương án phân cấp đã phê duyệt nhưng chưa được thực thi. Cũng như việc nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để cập nhật, công khai theo dõi, đánh giá về TTHC nội bộ và TTHC các cấp chính quyền. Hoàn thành trong Quý 3 năm 2023./.我的网站